Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2013 (25)

lp.numerz dniaw sprawie
1.77/20132013-12-16ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
2.76/20132013-11-12zmiany uchwały Nr 61/2013 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie przyjęcia umów na zagospodarowanie odpadów w ZUOK "Orli Staw"
3.75/20132013-11-12zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2013
4.74/20132013-11-12przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
5.73/20132013-11-12projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2014-2017
6.72/20132013-08-05wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2013" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w okresie wrzesień-październik 2013 roku oraz w ramach akcji "Dzień Otwarty w ZUOK" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w dniu 28 września 2013 roku
7.71/20132013-08-05zmiany uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 31/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
8.70/20132013-08-05przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2013 roku
9.69/20132013-08-05zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.68/20132013-06-14zmiany uchwały Nr 61/2013 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 26 marca 2013 roku
11.67/20132013-06-14zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.66/20132013-06-14wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4, odpadów komunalnych podlegających segregacji, pochodzących z terenu miasta Sieradz, gminy i miasta Warta, gminy Sieadz, gminy Wróblew, gminy Goszczanów, dostarczanych bezpośrednio przez mieszkańców oraz powierzchnia Zarządowi Związku w trybie art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalenia cen i opłat za przyjęcie tych odpadów
13.65/20132013-06-14zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2013
14.64/20132013-05-20wykonania uchwały Nr X/37/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Kom
15.63/20132013-03-26wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów z prowadzonej na terenie miasta Sieradz akcji proekologicznej
16.62/20132013-03-26upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do ustalenia zasad zbycia drewna pozostałego w wyniku wycinki drzew z terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"
17.61/20132013-03-26przyjęcia projektów umów na zagospodarowanie odpadów w ZUOK "Orli Staw"
18.60/20132013-03-26przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
19.59/20132013-03-26zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2013
20.58/20132013-03-26zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013-2017
21.57/20132013-03-26przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2012, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w 2012 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
22.56/20132013-03-15rekomendacji osób do wręczenia wyróżnienia za wkład w 15-letnią działalność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
23.55/20132013-03-15podjęcia działań zapobiegających utracie trwałości Projektu: "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
24.54/20132013-03-15wyboru pełnomocnika
25.53/20132013-01-13Wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina” na rok 2013