Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2014 (17)

lp.numerz dniaw sprawie
1.93/20142014-11-12w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
2.92/20142014-11-12w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
3.91/20142014-09-30w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w celu rozpoczęcia negocjacji prowadzących do nawiązania współpracy w ramach umowy konsorcjum i przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Opracowanie strategii zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego w procesie przyrodniczego wykorzystania odpadów organicznych" na konkurs NCBiR BIOSTRATEG i jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania
4.90/20142014-09-30w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
5.90/2014/A2014-09-08w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2014" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w miesiącu wrześniu 2014 roku
6.89/20142014-08-27w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 99 B - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - żużle i popioły z gospodarstw domowych wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" oraz w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
7.88/20142014-08-27w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
8.87/20142014-08-27w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2014 roku
9.86/20142014-07-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
10.85/20142014-07-24w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie złożenia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu wydział I Cywilny z dnia 10 lipca 2014 roku sygnatura akt IC 306/14
11.84/20142014-06-17w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
12.83/20142014-04-30w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych w ramach akcji "Dzień Otwarty w ZUOK" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w dniu 10 maja 2014 roku
13.82/20142014-04-30w sprawie określenia zasad i podjęcia współpracy Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z placówkami oświatowo-wychowawczymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi na terenie gmin członkowskich Związku w zakresie zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
14.81/20142014-04-30ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" oraz w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
15.80/20142014-03-18w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2013 rok, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w 2013 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
16.79/20142014-01-14wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
17.78/20142014-01-14wprowadzenia autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2014-2017