Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2015 (22)

lp.numerz dniaw sprawie
1.22/20152015-12-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
2.21/20152015-11-30w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do ustalenia zasad zbywania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni biogazowej "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw"
3.20/20152015-11-10w sprawie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej
4.19/20152015-11-10w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
5.18/20152015-11-10w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2016-2019
6.17/20152015-09-14w sprawie wystąpienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin
7.16/20152015-09-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2015" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w okresie wrzesień - październik 2015 roku
8.15/20152015-09-14w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
9.14/20152015-08-17w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
10.13/20152015-08-17w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2015 roku
11.12/20152015-07-08w sprawie akceptacji treści i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Ceków - Kolonia w sprawie rozłożenia przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" należności na raty i odroczenie terminu spłaty należności
12.11/20152015-06-05w sprawie zawarcia umowy sprzedaży przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" energii elektrycznej
13.10/20152015-06-05w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
14.9/20152015-06-05w sprawie zbycia regenerowanego silnika hydraulicznego Hagglunds CA50 stanowiącego własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
15.8/20152015-06-05w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do akcji ekologicznej pn. "Projekt PIŁKI ZA PUSZKI zdrowe społeczeństwo i rozwój zrównoważony" oraz nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych w ramach tej akcji ekologicznej
16.7/20152015-05-18w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadu o kodzie 17 05 04 A - Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (np. piasek, żwir, glina) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
17.6/20152015-04-09w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zamknięcia Projektu: "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi" ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/030
18.5/20152015-04-09w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
19.4/20152015-03-17w sprawie uchylenia uchwały Nr 81/2014 Zarządu Związku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu oraz uchylenia uchwały Nr 89/2014 Zarządu Związku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 99 B - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - żużle i popioły z gospodarstw domowych wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
20.3/20152015-03-17w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2014 rok, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w 2014 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
21.2/20152015-01-30w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
22.1/20152015-01-30w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018