Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2016 (21)

lp.numerz dniaw sprawie
1.43/20162016-12-21w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.42/20162016-12-21w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 21 grudnia 2016 roku
3.41/20162016-11-29w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny
4.40/20162016-11-08w sprawie wyboru pełnomocnika
5.39/20162016-11-08w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
6.38/20162016-11-08w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2017-2020
7.37/20162016-09-28w sprawie wyrażenia przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" opinii do "Projektu planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" opracowanego przez Sweco Consulting Sp. z o.o.
8.36/20162016-09-28w sprawie wyrażenia przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" opinii do projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028" wraz z planem inwestycyjnym, programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województw łódzkiego oraz prognozą oddziaływania na środowisko opracowanego przez ATMOTERM SA.
9.35/20162016-09-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej: "Dzień Otwarty ZUOK Orli Staw" oraz "Sprzątanie Świata —˜ Polska 2016" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w okresie wrzesień — październik 2016 roku
10.34/20162016-08-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów z akcji propagującej selektywną zbiórkę, która odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych w Liskowie
11.33/20162016-08-01w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 C oraz ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 02 03 82, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny
12.32/20162016-08-01w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi świadczone przez Związek na rzecz Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", polegających na udostępnieniu kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przed przekazałem ich do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" i Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
13.31/20162016-08-01w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2016 roku
14.30/20162016-06-03w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
15.29/20162016-06-03w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 02 01 04 D wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny
16.28/20162016-05-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.27/20162016-03-17w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów z pożaru budynku na znajdującego się na terenie Gminy Stawiszyn
18.26/20162016-03-17w sprawie informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w 2015 roku
19.25/20162016-03-17w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
20.24/20162016-03-17w sprawie wykonania uchwały Nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
21.23/20162016-03-17w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"