Orli Staw, 11.12.2007r.


UA.MP.341 – 6/07

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 11637 z późn. zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan – butan do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy Naftohurt – Jerzy Sasiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 58, 62 – 610 Sompolno.
Ww. Wykonawca złożył ofertę na:

  1. Zadanie nr 1, na które składała się dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 66 000 litrów oraz dostawa benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 200 litrów oraz
  2. Zadanie nr 2, na które składała się dostawa oleju opałowego lekkiego szacunkowej ilości 35 000 litrów.

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ww. ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta w jedynym kryterium oceny dla:

  1. Zadania nr 1: „cena oleju napędowego oraz cena benzyny bezołowiowej 95 na dzień
    20 .11. 2007 - 100%” otrzymała największą liczbę punktów - 100 pkt.
  2. Zadania nr 2” „cena oleju opalowego lekkiego na dzień 20. 11. 2007 – 100%” otrzymała największą liczbę punktów – 100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wybrana oferta była jedyną, niepodlegającą odrzuceniu w ramach niniejszego postępowania
i otrzymała punktację jw.