Kalisz: dostawa oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej 95, oleju opa這wego lekkiego oraz gazu propan - butan do Zwi您ku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Zak豉du Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚

OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zwi您ek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. 安. J霩efa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, fax 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: dostawa oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej 95, oleju opa這wego lekkiego oraz gazu propan - butan do Zwi您ku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Zak豉du Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Dostawa: 1) oleju nap璠owego w szacunkowej ilo軼i 66 000 litr闚 oraz benzyny bezo這wiowej 95 w szacunkowej ilo軼i 200 litr闚 - (Zadanie nr 1), 2) oleju opa這wego lekkiego w szacunkowej ilo軼i 35 000 litr闚 - (Zadanie nr 2), 3) gazu propan - butan w szacunkowej ilo軼i 115 jedenastokilogramowych butli

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 23.10.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: Tak, ilo嗆 cz窷ci: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi帷ach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ。E ZAM紟IENIA


III.2) WARUNKI UDZIAΣ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Wykorzystana b璠zie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej dost瘼na jest specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.czystemiasto.pl

Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Zak豉d Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego okre郵onych w spos鏏 umo磧iwiaj帷y przygotowanie si wykonawc闚 do udzia逝 w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 30.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Zak豉d Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚.

IV.3.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

CZ呇 Nr: 1 NAZWA: dostwa oleju nap璠owego w szacunkowej ilo軼i 66 000 litr闚 oraz benzyny bezo這wiowej 95 w szacunkowej ilo軼i 200 litr闚.


CZ呇 Nr: 2 NAZWA: dostawa oleju opa這wego lekkiego w szacunkowej ilo軼i 35 000 litr闚.


CZ呇 Nr: 3 NAZWA: dostawa gazu propan - butan w szacunkowej ilo軼i 115 jedenastokilogramowych butli.