Kalisz: Świadczenie (w obrębie działki 5371/4) usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Numer ogłoszenia: 1823 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247107 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie (w obrębie działki 5371/4) usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie (w obrębie działki 5371/4) usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW polegającej w szczególności na:
1) usunięciu podszytów,
2) wycince drzew,
3) wyrobieniu sortymentów drzewnych oraz ich zrywce wg wskazań Zarządzającego realizacją umowy,
4) wykarczowaniu karczy powstałych w trakcie prowadzenia przedmiotowych prac oraz karczy już występujących na przedmiotowym terenie przed rozpoczęciem świadczenia usługi,
5) przewiezieniu wszystkich karczy w miejsce w pobliżu zrębu, które zostanie wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji umowy na działkach nr 5373/4 lub 161,
6) uporządkowaniu terenu usługi.
Powierzchnia na której prowadzone będą prace wynosi 2,4813 ha.
Przedmiotowa usługa winna być realizowana zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ