Kalisz: Budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe
Numer ogłoszenia: 10437 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246761 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków. Hydranty będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe i mogą służyć celom technologicznym Zakładu. Pobór wody do sieci zaprojektowano z przepompowni wód deszczowych (obiekt 27) i hydroforni (obiekt 26). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej - stanowiącej IV Część SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - stanowiącej III Część SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.11.12-3, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300205,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ