Kalisz:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych

Numer ogłoszenia: 15106 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183513 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF (odpadów o kodzie 19 12 12 i/lub kodzie 19 12 04), tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. Szacunkowa ilość komponentów do produkcji RDF wynosi 3000 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ