Kalisz: Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Numer ogłoszenia: 144735 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219454 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
1. Zakres przedmiotu zamówienia
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, składającej się z:
a)dokumentacji projektowej - 5 egz.,
b)projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót - 5 egz.. Do każdego egzemplarza dokumentacji, o której mowa powyżej, należy załączyć zapis tej dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku danych (Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików w formie elektronicznej: TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG);
2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia;
3) Wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1).
W ramach remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu należy przewidzieć wykonanie następujących robót:
a) usunięcie spękań w nawierzchni (nacięcie i wyoskardowanie spękań), uzupełnienie ubytków, wypełnienie spękań.
b) frezowanie korekcyjne (usunięcie istniejącego oznakowania poziomego jezdni oraz usunięcie niezbędnej powierzchni deformacji w przekrojach poprzecznych, a także doprowadzenie do płynnego połączenia istniejących nawierzchni z remontowaną drogą),
c) oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
d) ułożenie dwuwarstwowego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu SLURRY SEAL,
e) odnowę znaków poziomych na jezdni,
f) regulację poziomu pobocza w stosunku do poziomu jezdni; uzupełnienie i utwardzenie pobocza w miejscach ubytków,
g) naprawę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 470.
4) Wykonanie lokalnych napraw dróg i placów wewnętrznych (głównie w zakresie usunięcia i wypełnienia spękań nawierzchni) na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1);
5) Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na placu przy budynku kompostowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1);
6) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), na zasadach określonych w umowie w sprawie realizacji niniejszego zamówienia;
7) Przedstawienie Zamawiającemu rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:
a) uzupełniony Dziennik robót,
b) umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
c) kosztorys powykonawczy (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym poszczególnych pozycji kosztorysu),
d) protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
e) protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
f) protokoły odbiorów częściowych,
g) badania materiałów, receptury, itp.,
h) wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, itp.,
i) rozliczenie finansowe,
j)końcowy protokół odbioru, oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania;
8) Przywrócenie terenu budowy oraz przyległego terenu budowy do stanu sprzed przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia;
9) Przekazanie zrealizowanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211538,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ