Kalisz:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

Numer ogłoszenia: 219454 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
1. Zakres przedmiotu zamówienia
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, składającej się z:
a)dokumentacji projektowej - 5 egz.,
b)projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót - 5 egz.. Do każdego egzemplarza dokumentacji, o której mowa powyżej, należy załączyć zapis tej dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku danych (Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików w formie elektronicznej: TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG);
2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia;
3) Wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1).
W ramach remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu należy przewidzieć wykonanie następujących robót:
a) usunięcie spękań w nawierzchni (nacięcie i wyoskardowanie spękań), uzupełnienie ubytków, wypełnienie spękań.
b) frezowanie korekcyjne (usunięcie istniejącego oznakowania poziomego jezdni oraz usunięcie niezbędnej powierzchni deformacji w przekrojach poprzecznych, a także doprowadzenie do płynnego połączenia istniejących nawierzchni z remontowaną drogą),
c) oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
d) ułożenie dwuwarstwowego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu SLURRY SEAL,
e) odnowę znaków poziomych na jezdni,
f) regulację poziomu pobocza w stosunku do poziomu jezdni; uzupełnienie i utwardzenie pobocza w miejscach ubytków,
g) naprawę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 470.
4) Wykonanie lokalnych napraw dróg i placów wewnętrznych (głównie w zakresie usunięcia i wypełnienia spękań nawierzchni) na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1);
5) Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na placu przy budynku kompostowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w pkt. 1);
6) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), na zasadach określonych w umowie w sprawie realizacji niniejszego zamówienia;
7) Przedstawienie Zamawiającemu rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:
a) uzupełniony Dziennik robót,
b) umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
c) kosztorys powykonawczy (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym poszczególnych pozycji kosztorysu),
d) protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
e) protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
f) protokoły odbiorów częściowych,
g) badania materiałów, receptury, itp.,
h) wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, itp.,
i) rozliczenie finansowe,
j)końcowy protokół odbioru, oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania;
8) Przywrócenie terenu budowy oraz przyległego terenu budowy do stanu sprzed przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia;
9) Przekazanie zrealizowanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą Programu funkcjonalno - użytkowego - stanowiącego III Część SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: Wadium, nr sprawy UA.271.1.11.2015. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy natomiast trwale wpiąć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia, z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. III.4.3.1) stosuje się odpowiednio.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający określił możliwość i zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w § 13 Wzoru umowy, stanowiącym II Część SIWZ.
2. Dopuszcza się zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych w § 7 wzoru umowy - II Części SIWZ, które nie stanowią istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystemiasto.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW-sekretariat, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przepisy ustawy i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem, ustanowionym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę.
Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
8. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
10.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - w wymaganym zakresie informacji.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo Informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
12. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) albo Informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,
h) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
i) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,
j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
k) dowód wniesienia wadium,
l)pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW, jeżeli dotyczy.
14. Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzone zostanie podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego - po podpisaniu protokołu pousterkowego, potwierdzającego usunięcie tych wad,
3) zgłoszenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 roku.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny brutto oferty i winno być wniesione przed zawarciem umowy.
19. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
20. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: Zabezpieczenie, nr sprawy UA.271.1.11.2015. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się potwierdzoną przez Zamawiającego datę uznania rachunku.
21. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
22. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinno ono obejmować okres począwszy od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania niniejszego zamówienia publicznego oraz okres rękojmi za wady.
23. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od podpisania przez obie strony protokołu pousterkowego, potwierdzającego usunięcie tych wad. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie