Kalisz: Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina
Numer ogłoszenia: 176877 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278028 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 648,70 MWh. Ilość zapotrzebowania na energię elektryczną została ustalona na podstawie faktur za okres ostatnich 12 miesięcy i zbilansowana została o planowaną ilość energii własnej, która zostanie wytworzona przez jednostkę kogeneracyjną należącą do Zamawiającego. Jednostka kogeneracyjna umiejscowiona jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Nowe Prażuchy 2, Ceków. Energia elektryczna będzie używana na potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3. Pkt 13a Prawa energetycznego. Zamawiający uzyska koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, w związku z czym nie będzie posiadał statusu nabywcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym. Planowany termin uzyskania koncesji przez Zamawiającego to styczeń 2016 roku. Po uzyskaniu koncesji Zamawiający będzie płatnikiem podatku akcyzowego od energii zakupionej na potrzeby własne. Zamawiający o fakcie uzyskania koncesji powiadomi Wykonawcę. 2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.czystemiasto.pl/bip/bip.html 3.Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. 2013 r. Dz. U. poz 1200). 4.Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz ENERGA Operator S. A. 5.Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzielił wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 5.1.zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 5.2.reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 5.3 wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej, płatnika, danych adresowych dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego. 6. W załączniku nr 1 do ogłoszenia informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym poprzez niego zakresie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.00.00.00-3, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202394,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ