Kalisz:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA

Numer ogłoszenia: 188437 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 304116 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA:
1) oleju napędowego w szacunkowej ilości 172 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 450 litrów (Zadanie nr 1)
2) oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 21 000 litrów (Zadanie nr 2).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 651900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ