Kalisz: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Numer ogłoszenia: 172020 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80751 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Zadanie nr 1: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA;
2) Zadanie nr 2: Usługa ubezpieczenia majątkowego hali sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, będącym własnością Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA , od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji;
3) Zadanie nr 3: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa ubezpieczenia majątkowego hali sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, będącym własnością Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA, od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ