Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 1525-2016 z dnia 2016-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa kontenerów (43 szt.) i innych urządzeń technicznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie...
Termin składania ofert: 2016-01-22

Kalisz:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

Numer ogłoszenia: 21153 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1525 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów (43 szt.) i innych urządzeń technicznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.33.00-3, 34.92.84.80-6, 44.61.40.00-7, 44.61.43.00-0, 42.99.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 434300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ