Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8573-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
1. Zadanie nr 1 - dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina,
2. Zadanie nr 2 - dostawa i sukcesywne...
Termin składania ofert: 2016-02-01

Kalisz: Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Numer ogłoszenia: 19683 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8573 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zadanie nr 1 - dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina,
2. Zadanie nr 2 - dostawa i sukcesywne wymiany oraz tam gdzie jest to wymagane wypełnienie elastomerem ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniwszy podział na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, przedstawiony został w Części II SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.35.11.00-3, 34.35.20.00-9, 34.35.21.00-0, 19.51.10.00-1, 50.11.65.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - dostawa i sukcesywne wymiany oraz tam gdzie jest to wymagane wypełnienie elastomerem ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ