Kalisz:
Budowa studni głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

Numer ogłoszenia: 21381 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa studni głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie studni głębinowej nr 1 zgodnie z Projektem robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, zwanym dalej Projektem robót geologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą Projektu robót geologicznych - stanowiącego IV Część SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej III Część SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9, 73.11.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. III.4.3.1) stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach:
1) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy lub takich przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt 2),
2) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1), Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych winien przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy w drodze pisemnego aneksu. W szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą uzasadniać przedłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy. Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych musi zostać odnotowane przez Kierownika wierceń w dzienniku robót z podaniem warunków atmosferycznych i rodzajem przeszkód oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (nadzór geologiczny), 3) zmiany technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą), po pisemnym zaakceptowaniu jej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,
4) zmiany praw i obowiązków stron wynikających z umowy, spowodowanej zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającą na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
2. Dopuszcza się zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych w § 7 wzoru umowy, które nie stanowią istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.
3. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie na pisemny wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystemiasto.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW-sekretariat, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem, ustanowionym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę.
Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW - I części SIWZ.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
8. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
10. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - w wymaganym zakresie informacji.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) albo Informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
12. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,
f) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
h) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW, jeżeli dotyczy.
14. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji jakości:
1) Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu 3 dni roboczych po upływie 14 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Staroście Kaliskiemu oraz Wójtowi Gminy Ceków Kolonia,
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu wyników badań fizyko-chemicznych wody pobranej podczas pompowania pomiarowego, co potwierdzone zostanie podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru (nadzór geologiczny).
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie