Ogłoszenie nr 104125 - 2017 z dnia 2017-07-04 r.
Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", krajowy numer identyfikacyjny 25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5, 62800   Kalisz, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 635 650, faks 627 635 651, e-mail przetargi@czystemiasto.pl Adres strony internetowej (URL): www.czystemiasto.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Numer referencyjny UA.271.1.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” obejmująca: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wraz z klauzulami dodatkowymi, d) ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych, e) ubezpieczenia maszyn od awarii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do Zaproszenia do negocjacji.

II.5) Główny kod CPV): 66510000-8,
Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 66516400-4,

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 517731-N-2017 z dnia 26.05.2017 roku. W niniejszym postępowaniu (nr postępowania UA.271.1.3.2017) Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę tylko w ramach Zadania nr 2 - usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz w ramach Zadania nr 3 - usługi ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, natomiast postępowanie w ramach Zadania nr 1 pn. usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zostało unieważnione w dniu 7 czerwca 2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) z uwagi na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia (nr postępowania UA.271.1.4.2017) pn. Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 528929-N-2017 z dnia 08.06.2017 r. Postępowanie to zostało dniu 19 czerwca 2017 r. unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., poz. 2164 ze zm.) z uwagi na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym Zamawiający zastosował na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) tryb zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; (…). W świetle powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Nazwa Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group,  ,  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie