Orli Staw, dnia 19 grudnia 2007r.

 

UA.PK.341 – 7/07

 

            
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych – odcieków
z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Pana Szczepana Jarantowskiego – właściciela Firmy Transportowo – Usługowo – Handlowej „Jartex” Szczepan Jarantowski, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 12, 62 – 800 Kalisz.
Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ww. ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta w jedynym kryterium oceny ofert: „cena brutto (łącznie) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1 m3 ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych - 100%” otrzymała największą liczbę punktów - 100 pkt.
W ww. postępowaniu ofertę złożyło także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Polna 4, 62 – 700 Turek.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Wybrana oferta w jedynym kryterium oceny ofert: „cena brutto (łącznie) za odbiór, transport
i unieszkodliwienie 1 m3 ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych - 100%” otrzymała największą liczbę punktów - 100 pkt.
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Polna 4, 62 – 700 Turek  otrzymała  60,6 pkt.