Orli Staw, 06.12.2007r.
UA.341 – 3/07

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 11637 z późn. zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Biuro Usług Detektywistyczno – Ochronnych „LEX” sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Stawiszyńskiej 10.
Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ww. ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta w jedynym kryterium wyboru: „cena brutto za 1 roboczogodzinę - 100%” otrzymała największą liczbę punktów - 100 pkt.
W ww. postępowaniu ofertę złożyła także Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker”
Sp. z o. o. z siedzibą  przy Al. Wielkopolskiej 36, 60 – 608 Poznań.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Wybrana oferta w jedynym kryterium wyboru: „cena brutto za 1 roboczogodzinę - 100%” otrzymała największą liczbę punktów - 100 pkt.
Oferta złożona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony „Joker” Sp. z o. o. z siedzibą  przy Al. Wielkopolskiej 36, 60 – 608 Poznań otrzymała 80, 71 pkt.