Orli Staw, dnia 10 sierpnia 2009 roku


W ramach postępowania przetargowego na „Dostawę kontenerów dla Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina” Wykonawca zadał pytanie a Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

„Pytanie nasze jest takie czy możemy uznać że spełniamy warunek z sekcji III, podpunkt 2.1 mówiący o tym, że „Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 150.000, 00 zł brutto odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia” jeżeli mieliśmy kontrakty jednorazowe na sumy dużo większe niż 150.000, 00 zł jednak dostawy (faktury) są podzielone na kilka transportów (samochodów). Ponieważ zabranie na jeden transport samochodowy kontenerów o wartości większej niż 150. 000, 00 zł byłoby niemożliwe.”

Odpowiedź:

Dla spełnienia szczegółowego warunku ustalonego w pkt. 6.2.1 Instrukcji dla Wykonawców – I Części Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia znaczenie ma wartość kontraktu/ umowy a nie sposób realizacji poszczególnych dostaw w ramach kontraktu/umowy.


Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
(-)
Daniel Tylak