Kalisz: Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
Numer ogłoszenia: 448546 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.
1. Ochrona osób obejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.
2. Ochrona mienia obejmuje działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren ochroniony, a w szczególności:
1) ochronę przed zniszczeniem i zaborem, ochronę przekazanego terenu chronionego przed działaniem osób, które zmierzają do naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących na tym terenie,
2) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb, w tym sprawdzanie, zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego terenu przez pracowników Zamawiającego, oświetlenia, sprawdzanie wyłączeń urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sprawdzanie czy nie wydobywają się podejrzane zapachy typu swąd spalenizny, dym, gaz itp.,
3) zgłaszanie na bieżąco wyznaczonemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia,
4) zapewnianie spokoju i porządku na chronionym terenie,
5) ustalanie przez służbę ochrony uprawnień osób do przebywania na chronionym terenie oraz legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
6) wzywanie osób do opuszczenia terenu chronionego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na nim, albo stwierdzenia zakłócenia porządku,
7) natychmiastowe powiadamianie Policji o pojawieniu się na terenie chronionym osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także dla chronionego mienia,
8) natychmiastowe reagowanie, informowanie odpowiednich instytucji i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o sytuacjach zagrożenia w szczególności takich jak: wypadki i awarie, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożary, katastrofy, przejawy wandalizmu, niszczenie mienia itp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2, 79.71.50.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 145030 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Negocjacje bez ogłoszenia

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)