Kalisz: Odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
Numer ogłoszenia: 17492 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 434850 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków, w szacunkowej ilości 4200 m3.
2. Sprzętem wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia jest pojazd ze zbiornikiem zarejestrowany jako wóz asenizacyjny z aktualnym przeglądem technicznym.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Odbiór może następować w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00. Dopuszcza się odbiór ścieków w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych we wzorze umowy - III części SIWZ.
4. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych, szacunkowa ilość ścieków określona w pkt. 1 może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości o 20 %. Zmniejszenie ilości ścieków w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi podstawy do zmiany umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 (wzoru umowy) - III części SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości odbieranych ścieków przez ważenie pojazdu.
6. Podstawą do wystawienia faktury za usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia jest potwierdzenie przekazania, transportu i przyjęcia ścieków, podpisane przez wskazanych we wzorze umowy - III części SIWZ przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków wskazanej w aktualnej decyzji (zezwoleniu) Wójta Gminy Ceków Kolonia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)