Kalisz: Odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
Numer ogłoszenia: 434850 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków, w szacunkowej ilości 4200 m3.
2. Sprzętem wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia jest pojazd ze zbiornikiem zarejestrowany jako wóz asenizacyjny z aktualnym przeglądem technicznym.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Odbiór może następować w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00. Dopuszcza się odbiór ścieków w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych we wzorze umowy - III części SIWZ.
4. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych, szacunkowa ilość ścieków określona w pkt. 1 może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości o 20 %. Zmniejszenie ilości ścieków w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi podstawy do zmiany umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 (wzoru umowy) - III części SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości odbieranych ścieków przez ważenie pojazdu.
6. Podstawą do wystawienia faktury za usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia jest potwierdzenie przekazania, transportu i przyjęcia ścieków, podpisane przez wskazanych we wzorze umowy - III części SIWZ przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków wskazanej w aktualnej decyzji (zezwoleniu) Wójta Gminy Ceków Kolonia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orlistaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).