Kalisz: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Numer ogłoszenia: 17484 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 437764 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa oleju napędowego (CPV 09134100-8) w ilości szacunkowej 114 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 (CPV 09132100-4) w ilości szacunkowej: 250 litrów.
2. Dostawa oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100-5) w ilości szacunkowej 40 000 litrów.
3. Dostawa gazu propan-butan (CPV 09122000-0) w ilości szacunkowej: 132 sztuki jedenastokilogramowych butli - nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty na powyższe zadanie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5, 09.12.20.00-0, 09.12.20.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 401670 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 114 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej: 250 litrów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 40 000 litrów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)