Kalisz: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Numer ogłoszenia: 437764 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa oleju napędowego (CPV 09134100-8) w ilości szacunkowej 114 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 (CPV 09132100-4) w ilości szacunkowej: 250 litrów.
2. Dostawa oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100-5) w ilości szacunkowej 40 000 litrów.
3. Dostawa gazu propan-butan (CPV 09122000-0) w ilości szacunkowej: 132 sztuki jedenastokilogramowych butli.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5, 09.12.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orlistaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 114 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 250 litrów.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 40 000 litrów.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa gazu propan-butan w szacunkowej ilości 132 sztuki jedenastokilogramowych butli.