Orli Staw, dnia 3 marca 2009 roku

 

UA.341 – 7 -4/09

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.), w ww. postępowaniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniona została w następujący sposób:

W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru Robót Tom 3, pkt. 8.2.2. ppkt. 8.2.2.2. „Wyposażenie technologiczne” w Wymaganiach technicznych wyposażenia wyrazy:
„moc napędu nie większa niż ok. 15 kW.”,
zastępuje się wyrazami:
„moc napędu nie mniejsza niż 15 kW.”

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak