Orli Staw, dnia 3 kwietnia 2009 roku


UA.MP. 341-7-19/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009
Nr zamówienia: CCI 2002/PL/16/P/PE/030- 06

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PROJNAD” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz wybrana została jako najkorzystniejsza.

1. Uzasadnienie wyboru.
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium: najniższa cena.

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1) Oferta nr 1 złożona przez: Konsorcjum w skład którego wchodzą: Firma Projektowo Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych „PROTEK”- Piotr Kłosiński z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1, 62-800 Kalisz oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staroprzygodzkiej 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
Cena ofertowa brutto 2 164 273,32 EUR,
2) Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARK-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2A, 98-200 Sieradz;
Cena ofertowa brutto: 1 457 874,49 EUR,
3) oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROJNAD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz;
Cena ofertowa brutto: 1 220 543,61 EUR,
4) oferta nr 4 złożona przez: Korporacja Budowlana „Budmax” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Działkowej 2, 59-100 Polkowice;
Cena ofertowa brutto: 1 423 354,97 EUR,
5) oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 5, 98-200 Sieradz oraz Firma Drogowa „DROMAK” Krakowski, Ośródek, Rosiński Sp.j. z siedzibą w Poręby 26 B, 98-220 Zduńska Wola;
Cena ofertowa brutto: 1 308 450, 73 EUR.
Żaden z ww. Wykonawców nie został wykluczony; żadna z ww. ofert nie została odrzucona.

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium oceny ofert – najniższa cena.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujący wzór

                                                     Najniższa oferowana cena
Liczba punktów oferty ocenianej  =  -----------------------------------------   x 100
                                                                       Cena oferty ocenianej
                                                   

Przyznając ofertom następującą punktację:
1) Oferta nr 1 – 56,4 pkt.
2) Oferta nr 2 – 83,7 pkt.
3) Oferta nr 3 – 100 pkt.
4) Oferta nr 4- 85,8 pkt.
5) Oferta nr 5 – 93,3 pkt.
Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PROJNAD” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz.

Z poważaniem:
Z upoważnienia Przewodniczącego
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Kierownik działu kadr, administracji i zamówień publicznych
Magdalena Poroś

 

1