Orli Staw, dnia 27 lutego 2009 roku

 

UA.341 – 7 -1/09

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06
            W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) otrzymał pytania od wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie czy wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego?
Odpowiedź:
Kodeksowe ujęcie umowy o roboty budowlane oznacza, że „wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia” (art. 647 KC). Mimo iż w umowie o roboty budowlane nie da się korzystać z przepisów o wynagrodzeniu z umowy o dzieło, to zwyczajowo jednak przyjmuje się podobne rozwiązania. Zwykle bowiem wynagrodzenie określa się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez jedną ze stron, albo osobę trzecią. Przy czym, dla ustalenia, czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe, czy też ryczałtowe decydujące znaczenie ma treść zawartej umowy.
W Warunkach Kontraktu nie występuje określenie „wynagrodzenie kosztorysowe”.
W SIWZ wprowadzone zostały odpowiednie postanowienia dotyczące ceny ofertowej, Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i Ceny Kontraktowej.
Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający podał w p. 24 IDW (Instrukcje dla Wykonawców - Tom 1 SIWZ) oraz w Preambule do Przedmiaru Robót (Tom 3 SIWZ).
W celu określenia ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu ceny jednostkowe i wartości poprzez wpisanie ich do Przedmiaru Robót włączonego do SIWZ, a winien to zrobić w oparciu o Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót. Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga przedłożenia przez Wykonawców wycenionego Przedmiaru Robót jako części oferty. Wyceniony Przedmiar Robót stanie się następnie integralną częścią Kontraktu.
W Preambule do Przedmiaru Robót przyjęto, że ilości robót wymienione w Przedmiarze Robót - będące podstawą do obliczenia ceny ofertowej, są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.
Kontrakt ma charakter obmiarowy z rozliczaniem na bieżąco ilości zrealizowanych Robót
w Przejściowych Świadectwach Płatności. W klauzuli 12.3 Warunków Szczególnych Kontraktu Zamawiający zapisał, że „Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych
w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.”. Każdorazowo rozliczanie dokonywane będzie według ilości faktycznie wykonanych Robót, na podstawie obmiarów potwierdzanych w Książce Obmiarów. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia, które otrzyma Wykonawca, będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych ilości robót.

Pytanie 2:
W pkt 9 ppkt 9.1.3 lit. c) SIWZ Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przedstawił:
„ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą co najmniej 100% wartości ceny ofertowej”
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zobligowany jest do równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o wykonanie zamówienia zapewniając przy tym zachowanie uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o modyfikacje SIWZ określenie konkretnej (równej dla każdego Oferenta/Wykonawcy) wymaganej kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dostosowanie SIWZ do wymogów prawa, gdyż w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić czy spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego (dopóki nie zakończy fazy wyceniania kosztów inwestycji)?”
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w zakresie modyfikacji pkt. 9 ppkt 9.1.3 lit. c) SIWZ .
Pkt  9 ppkt 9. 1.3 lit. c) Instrukcji dla Wykonawców – Tom 1 SIWZ, który brzmiał:
„Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą co najmniej 100% wartości ceny ofertowej.”,
otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 4 500 000 PLN.”

Pytanie 3:
Zamawiający w pkt 12.3.3 SIWZ zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (w formie gwarancji lub poręczeń) w terminie 4 dni roboczych od daty jego otrzymania. Ponadto Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni (pkt 12 ppkt 12.3.3 lit. e) Zgodnie z art. 46 ust. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. PYTANIE: Jak Wykonawca ma zabezpieczyć swoje interesy prawne w sytuacji gdyby po zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeniach w przyczyn obiektywnych i niezależnie od Wykonawcy nie dałoby się dostarczyć nowego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (w oczekiwanej przez Zamawiającego treści) w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy? Prosimy o modyfikację zapisu punktu 12.3.3 SIWZ w sposób dający Stronom Kontraktu jednoznaczny i wyraźny obraz stosunku prawnego.”
Odpowiedź:
W p. 12.3.3 IDW Zamawiający dokładnie określił wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania składanego w formie gwarancji lub poręczenia. Dodatkowo Zamawiający włączył wzór gwarancji do Tomu 2 SIWZ (Kontrakt).
Wykonawca zabezpieczy swój interes prawny przedkładając zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu spełniające wymagania Zamawiającego.
Zapis p. 12.3.3 IDW pozostaje bez zmian.

Pytanie 4:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w przypadkach wymienionych w pkt 32 ppkt 32.6 SIWZ. Dla uniknięcia braku możliwości wprowadzenia zmian ewidentnie korzystnych (lecz nie wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy) sugerujemy dodanie zapisu, iż Zamawiający dopuszcza również zmiany korzystne dla Zamawiającego z przyczyn ekonomicznych, funkcjonalnych lub technicznych.”
Odpowiedź:
Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu w przypadkach, o których mowa w p. 32.6 IDW, w zgodzie z art. 144 PZP.
Zapis p. 32.6 IDW pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:
W klauzuli 8.1 Warunków Szczególnych Kontraktu zawarto zapis, iż Data Rozpoczęcia zostanie wyznaczona z 14 dniowym wyprzedzeniem. W klauzuli 4.8. Warunków Szczególnych Kontraktu Zamawiający zawarł natomiast zapis mówiący, ze Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji Inżynierowi Kontraktu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 14 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia Robót. Wnosimy o modyfikację tego zapisu poprzez przesuniecie terminu dostarczenia planu BIOZ gdyż nie możliwym jest dostarczenie w/w planu w tym samym dniu.”

Odpowiedź:
W p. 7 Aktu Umowy zapisane zostało, że „Podpisanie Aktu Umowy przez obie Strony oznacza zawarcie Kontraktu i jego wejście w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron”. Oznacza to, że Wykonawca może rozpocząć przygotowywanie planu BIOZ z dniem zawarcia Kontraktu, aby dotrzymać terminu zapisanego w Kontrakcie.  
Zapisy klauzuli 4.8 oraz klauzuli 8.1 pozostają bez zmian.

Pytanie 6:
W klauzuli 8.7 Warunków Szczególnych Kontraktu Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
W celu zadośćuczynienie zasadzie ekwiwalentności świadczeń wzajemnych stron umowy (jakim niewątpliwie jest również niniejsza umowa) wnosimy o dodanie zapisu mówiącego, ze Wykonawca ma również prawo do dochodzenia odszkodowania gdy kary umowne nie pokryją szkody.”
Odpowiedź:
Zapisy klauzuli 8.7 odnoszą się do postanowień klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie]. Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2, to będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar za to uchybienie. Klauzula 8.7 nie dotyczy uchybień Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, aby należało prawo do dochodzenia odszkodowania zastrzec również dla Wykonawcy.
Zapisy klauzuli 8.7 pozostają bez zmian.

Pytanie 7:
W klauzuli 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu Zamawiający zawarł zapis mówiący, że przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach „wszelkich czynności” należy:
a) uzyskać pozytywne opinie (lub brak opinii) z Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej? czy
b) uzyskać pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane? czy
c) uzyskać pozwolenie na użytkowanie również w rozumieniu ustawy o odpadach?
Odpowiedź:
Zapis klauzuli 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu jest jednoznaczny. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zawartych w niej postanowień.

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak