Kalisz: Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
Numer ogłoszenia: 108926 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27660 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, w tym m.in.: (a) wykonanie Robót (prac budowlano - instalacyjnych), w tym: (i) wykonanie obiektów Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych; (ii) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektów Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych; (iii) wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA; (iv) wykonanie na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych zewnętrznych sieci technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, AKPiA; (v) wykonanie na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych dróg i placów, ukształtowania terenu, ogrodzenia terenu i urządzenie zieleni; (b) dostawę i montaż Urządzeń zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru Robót; (c) części zamienne na okres dwóch lat gwarancji, licząc od daty wystawienia Świadectwa Wykonania; (d) przeglądy i serwis gwarancyjny w okresie dwuletniej gwarancji licząc od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. Zamówienie obejmuje także roboty odtworzeniowe, rozruch, Próby Końcowe, szkolenie personelu, oraz usunięcie wszelkich wad w Robotach. Wykonawca wykona także wszelkie czynności i dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru Robót (Tom 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008, w tłumaczeniu SIDIR).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.70-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1000445.58 EUR.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)