Orli Staw, dnia 3 marca 2009 roku.


UA.341 – 7 -3/09


Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06

            W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) otrzymał pytania od wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
„Proszę o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ.
W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru Robót Tom 3, pkt. 8.2.2. ppkt. 8.2.2.2. „Wyposażenie technologiczne” Zamawiający wskazał na wydajność prasy nie mniejszą niż 200m3/h oraz moc napędu nie większą niż ok. 15kW. W związku z tym, aby osiągnąć faktyczną wydajność nie mniejszą niż 200m3/h niezbędna jest moc napędu o ok. 22kW. W związku z tym prosimy o dopuszczenie mocy napędu 22 kW.

Odpowiedź:
W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru Robót Tom 3, pkt. 8.2.2. ppkt. 8.2.2.2. „Wyposażenie technologiczne” Zamawiający dopuszcza moc napędu nie mniejszą niż 15kW.Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak