Orli Staw, dnia 11 marca 2009 roku


UA.341 – 7 -5/09


Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06


            W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) otrzymał pytania od wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienia w następujących sprawach:
A. Dotyczy budynku przeładunku odpadów ob. Nr 2
1. określić wykończenie powierzchni prowadnic (czy również Bautop Mineral) oraz ich krawędzi.
2. w poz. 22 występuje styropian, a na rysunkach - styrodur: jaki styropian zastosować.
B. dotyczy SIWZ
3. czy należy uważać, że Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa (Rysunki) zamieszczone w SIWZ są wszystkimi dokumentami, o których mowa w p. 2 Formularza Aktu Umowy:
(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót;
(e) Dokumentacja Projektowa (Rysunki).
Odpowiedź:
A.1: Prowadnice mają być wykonane na posadzce, w związku z tym wykończenie powierzchni prowadnic musi być takie samo, jak wykończenie powierzchni posadzki. Gdyby miało być inaczej Zamawiający podałby swoje wymagania w SIWZ.
A.2: Materiał, jaki ma być zastosowany jest opisany szczegółowo w Dokumentacji Projektowej (Rysunki).
B.3: Wykonawcy zobowiązani są odczytywać każdy dokument SIWZ w powiązaniu z innymi dokumentami. W p. 1.5 Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót (Tom 3 SIWZ) Zamawiający poinformował Wykonawców, że „Tom 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera wybrane rysunki z Dokumentacji Projektowej, niezbędne do wyceny Robót przez Wykonawcę. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego (…) jeden komplet Dokumentacji Projektowej (…) przed przystąpieniem do Robót w terminie określonym w klauzuli 8.1 Warunków Kontraktu”.
Zapis ten koresponduje z odpowiednimi zapisami w Warunkach Kontraktu (m.in. klauzuli 1.1.1.6 i klauzuli 3.3). Jest też zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (§ 4 ustęp 1 i § 5 ustęp 1).

Pytanie 2:
„Dotyczy p. 9.1.2 SIWZ (IDW).
Prosimy o sprecyzowanie terminu „budynek usługowy”. Czy należy przez to rozumieć budynki według grup 121, 122, 123, 124, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), czy też szerzej jako budynki niemieszkalne tj. obiekty według całego działu 1.2 PKOB?”
Odpowiedź:
W p. 9.1.2 IDW Zamawiający zapisał, że „Wykonawca musi potwierdzić wykonanie (…) następujących robót budowlanych: (i) co najmniej dwóch obiektów budowlanych przemysłowych i/lub usługowych; (…)”. Warunek ten należy rozumieć tak, jak zostało to zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. Nr 188 z 2008 roku, poz. 1155). Zapisano tam, ze zamawiający może żądać od wykonawcy „wykazu wykonanych robót budowlanych (…) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”. Tak też należy rozumieć warunek postawiony przez Zamawiającego w p. 9.1.2 IDW w odniesieniu do „obiektu budowlanego usługowego” w rozumieniu całego działu 12 PKOB.

Niezależnie od przytoczonych powyżej pytań i odpowiedzi, Zamawiający decyduje się na uzupełnienie SIWZ o rysunki z dokumentacji wykonawczej. Rysunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w BIP  pod nazwą „Rysunki Wykonawcze” i ,  włączone    do Tomu IV SIWZ - Dokumentacja Projektowa (Rysunki).
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert, co zostanie dokonane w formie stosownej zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Daniel Tylak