Orli Staw, dnia 19 marca 2009 roku

 

UA.341 – 7 - 9/09


Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06


            W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) otrzymał pytania od wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy wielozadaniowy system wspomagający prace przedsiębiorstw SCADA jest przedmiotem w/w przetargu?
Proszę o podanie specyfikacji do Systemu SCADA ?
Odpowiedź:
Zakres Robót obejmuje m.in. system sterowania SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition). „Sterowanie urządzeniami technologicznymi na terenie SPO zostanie wykonane tak, aby praca odbywała się automatycznie, ale z zachowaniem możliwości ręcznej obsługi, z pominięciem automatyki.” (ST, p. 5.12.2). Standardowo system SCADA jest rozumiany jako kompletny system nadzorujący przebieg procesu technologicznego (w przypadku przedmiotowego zamówienia, jako system nadzorujący przebieg procesu przeładunku odpadów komunalnych) w zakresie sterowania i wizualizacji procesu oraz zbierania
i archiwizacji danych.
Aby móc sterować procesem system musi być wyposażony w odpowiednie programy
i wyposażenie.
Wymagania dotyczące systemu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom 3 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót, Rozdział 1 w punktach 5.12.2, 5.12.7, 5.12.8, 5.13.
Sterowanie to powinno zapewniać realizację procesu zgodnie z opisem w punktach 8.2.1 oraz 8.2.2 wyżej wymienionej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) zmienia się treść SIWZ w następujący sposób:
w Tomie 3 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót, Rozdział 1, punkt 5.12.7 Instalacje elektryczne w obiektach, Instalacja oświetlenia skreśla się następujący zapis:
„Detekcja pożarowa adresowalna analogowo oraz systemy alarmowe powinny być zapewnione w budynkach zgodnie ze Specyfikacjami. System powinien zawierać punkty alarmowe, czujniki dymu, czujniki wzrostu temperatury z miejscowymi alarmami dźwiękowymi lokalnymi panelami sterowania oraz przekazywanie alarmów do systemu SCADA. Systemy alarmów pożarowych powinny być wzajemnie sprzężone z odpowiednimi systemami wentylacyjnymi w obrębie każdego obszaru, tak aby systemy te zostały wyłączone w przypadku wykrycia ognia lub dymu, a w miejscach w których może być to zastosowane, powodowały wyłączenie całej instalacji.”

Pytanie nr 2:
„Zwracamy się o wyjaśnienie następującej wątpliwości dotyczącej przetargu na zadanie pn.: „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Sieradzu”.
Dot. poz. 8.7.2.1 – formowanie i zagęszczenie nasypów, grunt kat. III – IV wraz z dowozem gruntu – 8510 m3. Czy w przedmiotowej pozycji należy policzyć zakup materiałów na nasyp (piasek, pospółka)?”
Odpowiedź:
W przedmiotowej pozycji należy policzyć zakup materiałów na nasyp. Jest to zgodne
z zapisem ST 8.7.2.1.

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak