Orli Staw, dnia 18 marca 2009 roku


UA.341 – 7-8/09


Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06
           
W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) otrzymał pytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udzielając wyjaśnień zmienia treść SIWZ w następujący sposób :
Poniżej przekazujmy treść zgłoszonej uwagi i odpowiedź Zamawiającego.

Treść uwagi:
Poz. 8.3.2.2 Specyfikacji technicznej – „Konstrukcja boksów” ma treść:
„Konstrukcję boksu stanowić będą ściany oporowe żelbetowe z betonu klasy B 20, mrozoodporność F-150, zbrojone stalą klasy AIII i A 0 lub porównywalną. Podstawa ściany gr. 30cm, ściany pionowe gr. 15 i 20 cm o wysokości 2,0 m.”
Powyższej pozycji wraz z chudym betonem pod stopą muru oporowego i odpowiednią izolacją p-wilgociową brak w przedmiarze.
Odpowiedź:
Uwzględniając uwagę Wykonawcy Zamawiający wprowadza następujące zmiany
w Przedmiarze Robót:
1)      zapis w poz. 204 Przedmiaru Robót w brzmieniu:


204

8.3.2.2

Wykonanie stóp fundamentowych wraz z deskowaniem i zbrojeniem, na podkładzie betonowym

m3

2,5

zmienia się na następujący zapis:


204

8.3.2.2

Wykonanie ław i stóp fundamentowych wraz z deskowaniem i zbrojeniem, na podkładzie betonowym

m3

18,1

2)      po poz. 204 dodaje się poz. 204A, 204B i 204C w brzmieniu:


204A

8.3.2.2

Izolacje przeciwwilgociowe dwupowłokowe z papy asfaltowej, poziome

m2

31,3

204B

8.3.2.2

Izolacje powłokowe na zimno, dwuwarstwowe

m2

162

204C

8.3.2.2

Wykonanie ścian oporowych, żelbetowych

m3

33,2

3)      W p. 8.3.2.2 Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót wprowadza się następujące zmiany:
(a)     Na końcu drugiego akapitu dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Izolacja pozioma ścian, ław i stóp – 2 x papa asfaltowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym na gorąco. Izolacja pionowa stóp i ścian – powłokowa, dwuwarstwowa, wykonywana na zimno.”
(b)     Trzecią wyliczankę (trzeci tiret) w brzmieniu:
„- wykonanie stóp fundamentowych                  2,5 m3”
zmienia się następująco:
„- wykonanie ław i stóp fundamentowych         18,1 m3”
(c)     Dodaje się wyliczanki szóstą i siódmą (szósty i siódmy tiret) w brzmieniu:
„- izolacje poziome z dwóch warstw papy na lepiku                                31,3 m2”
„- izolacje powłokowe, dwuwarstwowe ścian i stóp fundamentowych   162 m2”
Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Przedmiarze Robót i w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru Robót:
4)      po poz. 207 Przedmiaru Robót dodaje się poz. 207A w brzmieniu:


207A

8.3.2.3

Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół obiektu

m2

16,8

5)      zapis w poz. 211 Przedmiaru Robót w brzmieniu:


211

8.4.1.2

Wykonanie stóp fundamentowych i ścian oporowych wraz ze zbrojeniem, deskowaniem

m3

101

zmienia się na następujący zapis:


211

8.4.1.2

Wykonanie ścian oporowych, ław i stopy fundamentowej wraz z deskowaniem i zbrojeniem, na podkładzie betonowym

m3

92,3

6)      Dotychczasowy zapis p. 8.4.1.2 Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót w brzmieniu:

„8.4.1.2. Ściany oporowe

Podstawa ściany oraz część pionowa z betonu klasy B 20, mrozoodporność F-100, zbrojone stalą klasy A II. Podstawa ściany grubości 30 cm, część pionowa grubości 20 cm. W górnej części ścian należy osadzić marki stalowe do mocowania słupów konstrukcji podpierającej dach obiektu. Ściany i stopy fundamentowe należy wykonać na warstwie podbetonu z betonu klasy B 10 grubości 10 cm.
Izolacja pozioma ścian i stóp – 2 x papa asfaltowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym na gorąco. Izolacja pionowa stóp i ścian – powłokowa, dwuwarstwowa, wykonywana na zimno.
Ilość robót do wykonania:

  1. podkłady betonowe                                                                                  14,5 m3
  2. izolacje poziome z dwóch warstw papy na lepiku                                    144,8 m2
  3. przygotowanie i montaż zbrojenia ścian i stóp fundamentowych            15,321 Mg
  4. przygotowanie i montaż marek stalowych                                                0,006 Mg
  5. wykonanie ścian i stóp fundamentowych wraz z deskowaniem              101,0 m3
  6. izolacja powłokowa dwuwarstwowa ścian i stóp fundamentowych        149,8 m2

zmienia się na następujący zapis:

„8.4.1.2. Ławy, stopa i ściany oporowe

Ława fundamentowa, stopa oraz ściany o grubości 20 cm z betonu klasy B 20, mrozoodporność F-100, zbrojone stalą klasy A II. W górnej części ścian należy osadzić marki stalowe do mocowania słupów konstrukcji podpierającej dach obiektu. Ściany, ławy i stopę fundamentową należy wykonać na warstwie podbetonu z betonu klasy B 10 grubości 10 cm.
Izolacja pozioma ścian, ław i stopy – 2 x papa asfaltowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym na gorąco. Izolacja pionowa ław, stopy i ścian – powłokowa, dwuwarstwowa, wykonywana na zimno.
Ilość robót do wykonania:
- izolacje poziome z dwóch warstw papy na lepiku                                     144,8 m2
- przygotowanie i montaż zbrojenia ścian, ław i stopy fundamentowej      15,321 Mg
- przygotowanie i montaż marek stalowych                                                0,006 Mg
- wykonanie ścian, ław i stopy fundamentowej wraz z deskowaniem
 i podkładem betonowym                                                                            92,3 m3
- izolacja powłokowa dwuwarstwowa ścian, ław i stopy fundamentowej  149,8 m2

W celu umożliwienia Wykonawcom wpisania do Przedmiaru Robót cen zmienionych
i dodatkowych pozycji, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Przedmiar Robót poprawiony zgodnie ze zmianami, o których mowa powyżej w p. 1), 2), 4) i 5). W związku z tym Przedmiar Robót zawarty Rozdziale 3, Tom 3 SIWZ - Specyfikacje Techniczne wykonania  i odbioru Robót zastępuje się Przedmiarem Robót zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w BIP- „Przetargi Aktualne” pod nazwą „Zmiana treści SIWZ - Przedmiar Robót”

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak