Orli Staw, dnia 12 marca 2009 roku

 

UA.341 – 7 -6/09

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.), w ww. postępowaniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniona została w następujący sposób:

 1. W pkt 18.1  Instrukcji dla Wykonawców – Tom 1 SIWZ, słowa:
„16 marca 2009 roku.”,
otrzymują następujące brzmienie:
„26 marca 2009 roku.”
2. W pkt 20 Instrukcji dla Wykonawców – Tom 1 SIWZ, słowa:
„16 marca 2009 roku.”,
otrzymują następujące brzmienie:
„26 marca 2009 roku.”

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak