Orli Staw, dnia 12 marca 2009 roku


UA.341 – 7 -7/09

 

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naBudowę Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009 roku pod numerem 27660 - 2009

Nr zamówienia: CCI2002/PL/16/P/PE/030- 06

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. 223 poz.1655 ze zm.) uzupełnił Tom IV SIWZ – Dokumentacja Projektowa (Rysunki) o rysunki z dokumentacji wykonawczej. Rysunki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w BIP- „Przetargi Aktualne” pod nazwą „Zmiana treści SIWZ - Rysunki Wykonawcze”.
Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje obiektu nr 7- wiata nad przenośnikiem załadowczym.
Zamieszczona wersja elektroniczna rysunków wykonawczych jest jedyną posiadaną przez Zamawiającego.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
                                     (-)
Daniel Tylak