Kalisz: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4
Numer ogłoszenia: 269832 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203443 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego do obciążeń wywoływanych przez aktualnie użytkowane samochody ciężarowe poprzez wprowadzenie pod płytę stropową dodatkowych podparć, które zaprojektowano do wykonania w technologii konstrukcji stalowej (belki oparte na słupach i kotwione w fundamentach).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.22.32.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119358,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ