Orli Staw, dnia 12 marca 2009 r.

UA.  341-9/09                                                                          

 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix  do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez   ENERGOSIL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 182, 40-525 Katowice.

Uzasadnienie prawne: Wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu i w związku z tym,  zgodnie z art. 91 ust.1 ww. ustawy, Zamawiający uznał ją za najkorzystniejszą ( kryterium oceny ofert: najniższa cena.)
Uzasadnienie faktyczne: w w/w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. W jedynym kryterium oceny: cena brutto przedmiotu zamówienia-100%  wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu w ramach niniejszego postępowania i otrzymała punktację jak wyżej.

3. W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.