Orli Staw, dnia 14 kwietnia 2009 r.
UA.PJ.  341-13-2/09

 

 

                        
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i  sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez   JMK Sp. z o.o. z siedzibą  Niałek Wielki 136, 64-200 Wolsztyn.
Uzasadnienie prawne: Wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu i w związku z tym,  zgodnie z art. 91 ust.1 ww. ustawy, Zamawiający uznał ją za najkorzystniejszą ( kryterium oceny ofert: najniższa cena.)
Uzasadnienie faktyczne: w w/w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. W jedynym kryterium oceny: cena brutto przedmiotu zamówienia 100%  wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu w ramach niniejszego postępowania i otrzymała punktację jak wyżej.

3. W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.   


                                                               
                                                                                                                                        
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak