Kalisz: Dostawa drutu stalowego do belownicy hydraulicznej - do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Numer ogłoszenia: 12910 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333169 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drutu stalowego do belownicy hydraulicznej - do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy drutu miękkiego ze stali niskowęglowej gatunku C4D1, o średnicy 3,2 mm, wytrzymałości 360 - 420 N/mm², wykonanego wg. PN-67/M-80026. Drut jest przeznaczony do belowania surowców w sortowni odpadów. Drut ma być dostarczany w kręgach o średnicy zewnętrznej max. 760 mm, waga 120 - 150 kg/1 krąg. Cała powierzchnia drutu powinna być nasmarowana olejem. Dostarczany drut powinien być zapakowany metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 12 miesięcy. Szacunkowa ilość zamówienia wynosi 43 Mg. Zakłada się, że ilość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 3,5 Mg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.33.30.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ