Kalisz: Dostawa elementów instalacji zwanej dalej laboratorium edukacyjnym - obrazującej pozyskanie i wytwarzanie energii słonecznej i wiatrowej oraz makiety przestrzennej z podziałem na Zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie laboratorium edukacyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW;
Zadanie nr 2 - dostawa, zaprojektowanie i wykonanie makiety przestrzennej przekroju składowiska odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

Numer ogłoszenia: 293105 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276169 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów instalacji zwanej dalej laboratorium edukacyjnym - obrazującej pozyskanie i wytwarzanie energii słonecznej i wiatrowej oraz makiety przestrzennej z podziałem na Zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie laboratorium edukacyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW;
Zadanie nr 2 - dostawa, zaprojektowanie i wykonanie makiety przestrzennej przekroju składowiska odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:
Zadanie nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie laboratorium edukacyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW;
Zadanie nr 2 - dostawa, zaprojektowanie i wykonanie makiety przestrzennej przekroju składowiska odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9, 38.29.60.00-6, 38.30.00.00-8, 38.34.13.00-0, 38.55.10.00-2, 31.12.13.10-6, 31.12.13.40-5, 09.33.12.00-0, 34.99.94.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa, montaż i uruchomienie laboratorium edukacyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa, zaprojektowanie i wykonanie makiety przestrzennej przekroju składowiska odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ