Kalisz: Dostawa i montaż systemu, umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w technologii GPS/GPRS dla Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
Numer ogłoszenia: 94777 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141446 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemu, umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w technologii GPS/GPRS dla Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu, umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w technologii GPS/GPRS, łącznie dla 18 pojazdów i maszyn znajdujących się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków oraz dla 1 maszyny znajdującej się w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.21.00-4, 32.53.00.00-7, 72.31.00.00-1, 32.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ