Kalisz: Ułożenie kostki brukowej na ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw
Numer ogłoszenia: 106746 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie kostki brukowej na ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ułożenie kostki brukowej (371 m2) na ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podstawą dokonania istotnej zmiany zapisów zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą: 1) zmiana kierownika budowy na osobę posiadającą uprawnienia co najmniej równe uprawnieniom osoby wskazanej w § 13 umowy, 2) ustawowa zmiana stawki VAT, 3) zmiana terminu wykonania zamówienia, wynikająca z warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie określonych prac lub wad projektu lub wynikająca z czynników obiektywnych lub niezależnych od Stron (siła wyższa), 4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orlistaw.pl , www.czystemiasto.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw Orli Staw 2, 62-834 Ceków Polska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw Orli Staw 2, 62-834 Ceków Polska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przepisy ustawy i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę. 6. Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale). 7. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4. 10. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 11. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 12. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 14. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 15. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej(osób uprawnionych), z adnotacją ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. 16. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie