Kalisz: Dostawa elementów wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Numer ogłoszenia: 334136 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296816 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1: dostawa 5 gablot, które umieszczone będą w obrębie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW;
Zadanie nr 2: dostawa:10 ławek, 4 stołów, 4 koszy na odpady, które umieszczone będą w obrębie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.20.00-9, 39.12.12.00-8, 34.92.84.80-6, 39.15.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa 5 gablot, które umieszczone będą w obrębie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ