Kalisz: Budowa i przebudowa magazynów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW-gmina Ceków Kolonia-powiat Kalisz
Numer ogłoszenia: 4443 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237681 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa magazynów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW-gmina Ceków Kolonia-powiat Kalisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa magazynów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - gmina Ceków Kolonia - powiat Kalisz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.21-8, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 570215.43 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)