Orli Staw, 09-12-2008 r.

Znak sprawy: UA.PJ.341-24/08

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655)  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę magazynów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowlane „Maro-Bud”, ul.Zielona19, 62-700 Turek. Uzasadnienie prawne:  zgodnie z art. 91 ust.1 ww. ustawy, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie najniższej ceny, będącej kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne: wybrana została oferta o najniższej cenie i zgodnie ze sposobem oceny ofert określonym w pkt. 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała największą liczbę punktów (100 pkt.):

w kryterium cena: 100 pkt.

 

W ww. postępowaniu przetargowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Maro-Bud”, ul. Zielona 19,   62-700 Turek  (oferta nr 1).            

2. NOVUM Sp. z o.o., ul. Częstochowska 21 62-800 Kalisz (oferta nr 2).

3 Zakład Budowlany ”Bud-Bet” Hieronim Moczydłowski , Szadów Pański 25, 62-700 Turek (oferta nr 3).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba pkt.

w kryterium cena

Razem

1

100

100

2

84

84

3

88

88

 

Nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(-)

Daniel Tylak