Kalisz: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan i gazu płynnego propan do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina
Numer ogłoszenia: 8878 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371043 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan i gazu płynnego propan do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina: - oleju napędowego w szacunkowej ilości 162 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 300 litrów (Zadanie nr 1), - oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 40 000 litrów (Zadanie nr 2), - gazu propan - butan w szacunkowej ilości 180 sztuk jedenastokilogramowych butli, gazu płynnego propan w szacunkowej ilości 3000 litrów(Zadanie nr 3), na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Orli Staw 2, 62-834 Ceków z wyjątkiem dostawy gazu płynnego propan, który dostarczany będzie do zbiornika naziemnego V = 2700 l, będącego własnością Zamawiającego, znajdującego się na terenie Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5, 09.12.20.00-0, 09.12.21.10-4, 09.12.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 618160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, oleju opałowego lekkiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ