Kalisz: Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw
Numer ogłoszenia: 143661 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1)sporządzenie Projektu Technologicznego Linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wydzielonego na linii sortowniczej Zamawiającego substratu do produkcji paliwa alternatywnego,
2)sporządzenie projektu budowlanego obejmującego obiekt oraz wszystkie niezbędne przyłącza, sieci i instalacje obiektu, przy czym obiekt przeznaczony na zrealizowanie linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF należy rozumieć jako:
a)hala produkcyjno - magazynowa i
b)konstrukcja przenośnika transportowego wraz z jego konstrukcją wsporczą; przenośnik ma łączyć istniejącą halę sortowni z projektowaną halą produkcyjno - magazynową,
3)uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego,
4)sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
5)wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów i specyfikacji technicznych w tym wszystkich niezbędnych sieci i przyłączy a w szczególności sieci elektrycznej, wodociągowej, wod.-kan., kanalizacji deszczowej,
6)wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji wewnętrznych, w tym wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej,
7)dostawa wyposażenia zgodnie z wymaganiami SIWZ w tym dostawa rozdrabniarki do produkcji paliwa alternatywnego RDF, przenośników transportujących, separatora metali żelaznych,
8)montaż wyposażenia,
9)wykonanie instalacji sterowania i wizualizacji nowego wyposażenia oraz synchronizacja z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji hali sortowni,
10)zapewnienie nadzoru autorskiego przez: cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 36 - miesięcznej rękojmi za wady,
11)przeprowadzenie rozruchu końcowego wraz z próbami wydajnościowymi linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
12)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
13)opracowanie instrukcji eksploatacji, przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, instrukcji BHP oraz p.poż. dla linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
14)szkolenie personelu Zamawiającego w miejscu wykonania przedmiotu zamówienia (10 pracowników Zamawiającego w Zakładzie), dotyczące obsługi, konserwacji, naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,
15)przygotowanie dokumentacji powykonawczej pozwalającej na oddanie obiektu do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania inwestycji, w tym pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego,
16)wykonanie innych prac, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.
Dokumentację należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy - III część SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest za pomocą Programu funkcjonalno - użytkowego - Część III SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.32.00-0, 45.10.00.00-8, 45.22.21.00-0, 45.25.42.00-4, 45.26.24.10-8, 45.30.00.00-0, 45.22.35.00-1, 42.99.61.00-5, 42.41.73.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
3.Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4.W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy natomiast trwale wpiąć do oferty.
5.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz. 1817), jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.4.3. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. III.4.3.1) IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z :
1) § 1 ust. 2 wzoru umowy:
2. Dopuszcza się możliwość zmiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, zawartych w dokumentacji projektowej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, w szczególności, okoliczności:
1)powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
2)powodujące poprawienie parametrów technicznych,
3)wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

2) § 4 ust. 4 wzoru umowy:
4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2)działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3)wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
4)niezamierzonych, niezawinionych działań Wykonawcy w trakcie trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę;

3) § 2 ust. 3 wzoru umowy: wynagrodzenie umowne zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT;

4) § 6 ust. 5-8 wzoru umowy: 5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób pełniących funkcje wyszczególnione w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, za uprzednią, pisemną zgodą, w drodze aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, zgodnie z ust. 5 w na¬stępujących przypadkach:
1)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
2)niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
3)jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby, zmiany miejsca zatrudnienia itp.).
7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji.
8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Oprócz istotnych, wyżej wymienionych, zmian umowy przez istotną zmianę zawartej umowy należy rozumieć także wszelkie jej zmiany, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystemiasto.pl; www.orlistaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Przepisy ustawy i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem, ustanowionym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę. Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem/ Liderem.
6.Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną.
7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4.
9.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę(y) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby (osób) uprawnionej(ych), z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III.3.2) i III.3.4) niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11.Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
Zamawiający wyjaśnia, że w sekcji II.2), dotyczącej terminu, Zamawiający nie mógł dokładnie określić terminu wykonania zamówienia, dlatego Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 9 miesięcy, licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego Projektu Technologicznego Linii do Produkcji RDF.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie