Kalisz: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina oraz członków ich rodzin
Numer ogłoszenia: 440404 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382148 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina oraz członków ich rodzin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym świadczeniu usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina oraz członków ich rodzin.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2, 66.51.21.00-3, 66.51.22.00-4, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ