Orli Staw, dnia 16 czerwca 2009 roku

UA.MP.341 - 17 – 1/09


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Związku komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”


W ramach ww. postępowania wykonawca zadał następujące pytania:

„1) prosimy o podanie wartości poszczególnych budynków i budowli oraz prosimy o podanie szacunkowej wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach,

2) prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań oraz wysokości zgłoszonych roszczeń, jeżeli szkoda pozostaje w trakcie likwidacji dla szkód zaistniałych w roku 2009.”


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1)
W zakresie majątku trwałego przedmiot ubezpieczenia został podany z podziałem zgodnym z KRŚT. Zdaniem Zamawiającego taka forma uszczegółowienia jest wystarczająca do sporządzenia oferty.

Ad. 2)
Zgodnie z pkt. 1 Rozdział 8, II Części SIWZ wypłacone dotychczas odszkodowania dotyczyły jedynie ubezpieczenia Auto Casco. W 2006 roku wysokość wypłaconego odszkodowania wyniosła 1 991, 02 zł; w 2008 roku wysokość wypłaconego odszkodowania wyniosła 6 692, 00 zł. Żadna szkoda nie pozostaje w trakcie likwidacji.

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
(-)
Magdalena Poroś
Kierownik działu kadr,
administracji i zamówień publicznych